Sertifikati i članstva

Osnovne informacije

Trajno opredeljenje Milšped-a je pružanje usluga vrhunskog nivoa kvaliteta uz društveno odgovorno poslovanje. U skladu sa tim Milšped kontinualno radi na unapređenju svog sistema i usklađivanju poslovanja sa međunarodno priznatim standardima. Standardi u svim segmentima poslovanja jedan su od osnovnih elemenata strategije Milšped Grupe.

ISO 9001 - “Sistem menadžmenta kvalitetom”

ISO 14001
Naš osnovni cilj je da uvek i svuda pružimo uslugu visokog nivoa kvaliteta.U skladu sa tim opredeljeni smo na kontinualno unapređenje sistema kvaliteta. Sredinom 2003. godine prvi put uveli smo i potvrdili sistem menadžmenta kvalitetom dobivši međunarodni sertifikat ISO 9001. Svake naredne godine svoje napore uložili smo u kontinualni razvoj postojećeg sistema i poboljšanje svojih usluga. Na ovaj način obezbedili smo najviši nivo poverenja svojih klijenata.

HACCP - “Bezbednost prehrambenih proizvoda”

HACCP

2007. godine uvođenje i sertifikacija HACCP sistema predstavlja značajan korak u našem poslovanjujer smo još jednom potvrdili opredeljenost da poslujemo odgovorno u skladu sa međunarodno priznatim standardima i preporukama. Stalna briga o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda u lancu snadbevanja još jedan je od primarnih ciljeva kompanije. Danas poslovanjem u skladu sa principima HACCP sistema i smernicama dobrih praksi (GWP, GDP, GHP), svojim klijentima garantujemo bezbednost prehrambenih proizvoda prilikom transporta, skladištenja i distribucije.

ISO 14001 - “Sistem menadžmenta životnom sredinom”

ISO 14001

Još jedan korak u unapređenju društveno odgovornog poslovanja je uvođenje sistema menadžemnta životnom sredinom. Uspostavljen sistem sertifikovan je u julu 2015. prema zahtevima standarda ISO 14001.Nastojimo da svedemo na minimum i kada god je moguće eliminišemo negativan uticaj našeg poslovanja životnu sredinu.

ISO 45001 - “Bezbednost i zdravlje na radu”

ISO 45001

Bezbednost i zaštita na radu jedan je od ključnih elemenata koji su ugrađeni u poslovanje Milšped-a. Opredeljeni smo na brigu o ljudima gde u potpunosti nastojimo da pružimo dobar primer rada u bezbednom i zdravom radnom okruženju. U skladu sa tim implementirali smo i sertifikovali sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Prva sertifikacija je izvršena u julu mesecu 2015. godine prema zahtevima standarda OHSAS 18001, a jula 2021. godine je potvrđena usklađenost sa zahtevima standarda ISO 45001. U politiku bezbednosti kao osnovni ciljevi ugrađeni su:

  • Poslovanje sa nultim nivoom smrtnih slučajeva ili povreda na radu koje imaju za posledicu trajnu invalidnost;
  • Poslovanje sa nultim nivoom izgubljenog vremena zbog povrede na radu.

ISO 27001 - “Sistem menadžmenta bezbednošću informacija”

ISO 27001

Implementacija sistema menadžmeta bezbednošću informacija je potvrđena sredinom 2022. godine uspešnom sertifikacijom prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 27001. Adekvatno upravljanje i zaštita informacija je prepoznato kao ključni segment u poslovanju kompanije. U skladu sa procenom rizika, ranjivosti i pretnji, uspostavljene su odgovarajuće kontrole za upravljanje rizicima, očuvanje, poverljivost i dostupnost informacija.

TAPA FSR & TSR - “Bezbednost skladištenja i transporta robe (visoke vrednosti)”

TAPA FSR

TAPA je međunarodno priznati lider u borbi protiv kriminala u kamionskom prevozu. Vodeći špediteri priključuju se organizaciji TAPA u cilju sertifikacije njihovih postrojenja, kao i po pitanju skladištenja, čuvanja i transporta robe. Kao jedan od vodećih logističkih sistema početkom 2015. godine implementirali smo TAPA FSR standard za bezbednost skladištenja robe, posebno robe visoke vrednosti (HVTT) i na ovaj način potvrdili klijentima najviši nivo bezbednosti njihove robe u delu lanca snabdevanja koji se odnosi na skladištenje i čuvanje robe. Juna 2018. godine potvrdili smo usklađenost sa zahtevima TAPA TSR standarda za bezbednost robe u kamionskom prevozu. Mišped je prva domaća kompanija koja je ispunila zahteve TAPA FSR standarda, a zatim proširila polje sertifikacije i na transport robe visoke vrednosti.

AEO - “Ovlašćeni privredni subjekt”

AEO

Uprava Carina je 2015. godine dodelila Milšped-u sertifikat koji potvrđuje status Ovlašćenog Privrednog Subjekta (OPS). OPS status predstavlja međunarodno priznanje pouzdanosti kompanije koji uključuje carinska pojednostavljenja, sigurnost i bezbednost. Rok važnosti OPS sertifikata nije ograničen.U oktobru 2014. podneli smo Upravi Carine podneo zahtev za dobijanje statusa Ovlašćenog Privrednog Subjekta i nakonsprovođenja detaljnih zakonskih procedura provera dobili smo potvrdu o ispunjenosti svih uslova za dobiajnje statusa. Kao rezultat dobijanja statusa Ovlašćenog privrednog subjekta, Uprava Carina će obavljati manje inspekcije na robu uvezenu ili izvezenu od strane ili posredstvom Milšpeda. Na taj način, Milšped može koristiti olakšice u vezi sa carinskom kontrolom, koje se odnose na sigurnost, bezbednost i pojednostavljenja predviđena carinskim propisima.

FSSC 22000 - Sertifikat sistema bezbednosti hrane

FSSC 22000
Uspešnom implementacijom sistema bezbednosti hrane i sertifikacijom prema međunarodnom standardu FSSC 22000 kompanija Milšped je potvrdila da poseduje snažan sistem upravljanja bezbednošću hrane i da kontinuriano radi na unapređenju svog poslovanja. Uspešna sertifikacija doprinela je jačanju reputacije kompanije, poboljšanju odnosa sa zainteresovanim stranama, kao i smanjenju rizika povezanih sa bezbednošću hrane.

Naše politike

Ukoliko Vam je potrebna informacija, na raspolaganju smo Vam.